Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

CVGZ AV ČR, v. v. i., bylo zrušeno k 1. lednu 2016 rozdělením na dvě nástupnické instituce.
Nástupnickou institucí CzechGlobe je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ,
a nástupnickou institucí ÚNSB je Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.


Vědecké ústavy

Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.


 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.


uskutečňuje komplexní vědecký výzkum, jehož předmětem jsou:

  • globální změna a její projevy v atmosféře, suchozemské biotě a lidské společnosti

  • základní oblasti struktury a interakce biologických systémů

 
Ke své činnosti využívá nástrojů založených na interdisciplinárním přístupu a vyvíjí nové techniky a postupy. Přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Rozvíjí mezinárodní spolupráci, organizuje společný výzkum se zahraničními partnery a přijímání a vysílání stážistů. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům.Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Bělidla 986/4a
603 00 Brno
IČ: 67179843
 
Ředitel: Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Jana Vilmannová
Tel.: +420 511 192 211
E-mail: centrum@czechglobe.cz